dinsdag 5 april 2016

Rijkswaterstaat neemt iedereen in de maling bij de A4

"Risico's verzakkingen rond A4 weggewuifd" luidt de kop boven een artikel in het AD, waterweg editie van 2 april 2016. Wat iedereen die de soap rond de A4 een beetje volgde eigenlijk al lang wist, wordt nu bewezen door het AD. Deze krant heeft een WOB verzoek (wet openbaarheid bestuur) gedaan en uit de documenten die dat heeft opgeleverd blijkt onomstotelijk dat Rijkswaterstaat heeft geprobeerd om het Hoogheemraadschap en alle andere betrokkenen in de maling te nemen. Voor het onderzoek wat Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat heeft gedaan bleken de conclusies vooraf bepaald door Rijkswaterstaat. Kennisinstituut Deltares heeft haar goede naam met dit rapport te grabbel gegooid. Het rapport barstte van de fouten en was, waarschijnlijk bewust, onvolledig. Dit bleek al toen de resultaten van een door het Hoogheemraadschap en anderen gewenste contra rapportage bekend werden. Hierdoor werd duidelijk dat er gesjoemeld was met de uitkomsten van het eerste onderzoek. Toch heeft het Hoogheemraadschap van Delfland, waarschijnlijk onder grote druk van het ministerie, uiteindelijk ingestemd met een nieuwe watervergunning waarbij veel meer water dan oorspronkelijk afgesproken, weggepompt mag worden.

De aanvankelijke lekkage bedroeg  2,6 miljoen liter water per dag! Door maatregelen heeft men de lekkage weten te verminderen naar 1,2 miljoen liter water per dag wat nog steeds een absurde hoeveelheid is. Hoogheemraadschap van Delfland had oorspronkelijk een watervergunning voor 450.000 liter afgegeven wat ruim voldoende was om de berekende hoeveelheid van 125.000 liter per dag te kunnen afvoeren.

Rijkswaterstaat heeft nu beloofd om een deel van het water weer terug te pompen in de polder door middel van retourbemaling. De vraag rijst echter of men weet in welke waterlaag de lekkage ontstaat. Dat is wel van belang omdat de verschillende horizontale waterlagen in principe niet communiceren met elkaar. Rijkswaterstaat denk dat echter wel te weten en zegt ook dat terugpompen technisch mogelijk is terwijl men aanvankelijk beweerde dat dit niet zou kunnen en veel te duur zou zijn, maar wie gelooft Rijkswaterstaat eigenlijk nog?

Gaat het terugpompen juist niet voor nog meer lekkages en ongewenste ondergrondse waterbewegingen zorgen? Het opgepompte water is ook nog eens erg zout. Dit water terugpompen kan er voor zorgen dat ook het slootwater door lekkages wordt vervuild met dit zoute water. Rijkswaterstaat heeft tot 1 mei de tijd om te zorgen dat het retoursysteem werkt maar daar staat waarschijnlijk geen enkele sanctie tegenover. Dat Rijkswaterstaat door het Hoogheemraadschap wordt opgedragen om de pompen uit te zetten als de retourbemaling niet op tijd klaar is, lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Het grote probleem met het wegpompen van het water is dat er bodemdaling optreedt. De bewoners van deze veenweidepolder noemen het land hier ook wel "dik water" vanwege de zeer zachte en natte bodem. Als je in dergelijke poldergebieden grote hoeveelheden water wegpompt is het onvermijdelijk dat de bodem inklinkt en verzakt. Niet alleen de historische huizen en boerderijen die nog zonder heipalen zijn gebouwd maar ook de aangrenzende Schiedamse en Vlaardingse woonwijken krijgen met de gevolgen te maken.

In het artikel in het AD wordt nog beweerd dat het regenwater ook wordt afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg maar dat is niet het geval. Dit met fijn stof, olie en rubberresten vervuilde water wordt de polder ingepompt. Ook hiervoor heeft het Hoogheemraadschap van Delfland verbazingwekkend genoeg toestemming gegeven. De polder waar de A4 doorheen loopt, de Zouteveense en Holierhoekse polder, is door het Hoogheemraadschap van Delfland aangewezen als KWR- waterlichaam (Kader Richtlijn Water). De ecologische waterkwaliteit probeert men hier te optimaliseren en dan helpt het niet dat er water van de A4 de polder in wordt gepompt ook al gaat dat water eerst door een filter. Onbegrijpelijk dat dit wegwater niet wordt afgevoerd via de voor het lekwater gebruikte buizen of via een buis direct naar de rioolwaterzuivering langs de A4 bij Harnasch polder.

De weg gaat nooit meer weg maar Batavier, de stichting die zich inzet voor het nakomen van de IODS afspraken hoopt wel dat de Raad van State uitspreekt dat Rijkswaterstaat een duurzame weg moet maken van de A4. Dat betekent dat het asfalt eruit moet en een betonvloer er in die wel het water tegenhoudt. Op 4 mei 2016 buigt de Raad van State zich over het bezwaar van Batavier. Projectdirecteur Franken van Rijkswaterstaat blijft ondertussen beweren dat de gevolgen voor de omgeving zeer beperkt zijn. Men leert blijkbaar niet van gemaakte fouten en blijft hiermee het gebied en de bewoners schofferen.

Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten