vrijdag 18 september 2015

De rietkragenmaffia van Delfland

Natuurvriendelijke oevers zijn booming in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland. Mede door de Kaderrichtlijn Water worden in hoog tempo oevers getransformeerd tot natuurvriendelijke oevers. Wikipedia zegt: “Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Ecologisch gezien is deze oever een dynamische zone”.  
Natuurvriendelijke oevers zouden een geschikt leefmilieu voor veel verschillende planten en dieren moeten bieden. Vergroting van de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit dat is toch waar het om gaat? Dat lijkt niet helemaal te lukken in Midden-Delfland. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft de natuurvriendelijke oevers wel omarmd maar of deze oevers een aanwinst zijn valt te betwijfelen.

Ten eerste blijken de meeste natuurvriendelijke oevers uitsluitend of voornamelijk te bestaan uit rietkragen. Waarschijnlijk is door te weinig of geen onderhoud de overige vegetatie verdwenen. Als er dan toch nog wat anders groeit, blijkt het vaak om brandnetels, distels en zuring te gaan. Dat zijn niet bepaald soorten die gewenst zijn. Op plaatsen waar altijd veel zwanenbloemen groeiden (staan die nog op de rode lijst?) lijken ook deze prachtige polderbewoners het onderspit te delven.

Landschappelijk gezien zijn de natuurvriendelijke oevers ook niet bepaald een aanwinst. Dit heeft niet alleen te maken met de eenzijdige begroeiing. Dat wordt ook veroorzaakt door de hoge begroeiing van de oevers. Had je vroeger in alle poldersloten een weids uitzicht vanaf het water tijdens roei- of kanotochten, tegenwoordig zit je langs veel bevaarbaar polderwater uitsluitend tegen rietkragen aan te kijken. Het weidse uitzicht met koeien boven je uit torenend in het weiland, juist één van de aantrekkelijke aspecten van varen door poldersloten, verdwijnt op steeds meer plaatsen. Niet alleen in poldersloten is dat het geval, ook b.v. langs de Vlaardingse Vaart wordt het uitzicht steeds meer verziekt door rietkragen.

De Zweth in Holierhoekse polder nog zonder rietkragen.
Het riet rukt ook steeds meer op in de sloten waardoor bijvoorbeeld, de van nieuwe borden voorziene, kanoroute door de Holiërhoekse polder op sommige plaatsen te smal wordt om te varen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de hoeveelheid water die kan worden afgevoerd door deze sloten en daarmee gaat Delfland voorbij aan misschien wel de belangrijkste taak, de zorg voor droge voeten.

In de Holiërhoekse polder zijn in het kader van de aanleg van de A4 nog veel meer natuurvriendelijke oevers gepland. Als die oevers gerealiseerd worden langs de A4 dijk en langs de A4 damwanden, dan kan je spreken van verbetering van de landschappelijke kwaliteit door het verbergen van die A4. Vooral die roestende damwanden zijn storend aanwezig in de polder en kunnen door natuurvriendelijke oevers aan het zicht worden onttrokken. Het is echter zeer aannemelijk dat de A4 niet wordt “ingepakt” met natuurvriendelijke oevers maar dat de poldervergezichten nog meer worden aangetast door nieuwe rietkragen op verkeerde plekken. Dergelijke plannen worden blijkbaar helaas nog steeds voornamelijk achter een bureau gemaakt door mensen die niet weten hoe je een polder moet beleven.

Het wordt tijd dat er aandacht komt voor de nadelen van de natuurvriendelijke oevers en dat er meer waarde wordt gehecht aan de kwaliteit in plaats van aan de kwantiteit van natuurvriendelijke oevers. De weidse uitzichten van het cultuurhistorisch waardevolle Midden-Delfland gaan verloren door de terreur van de natuurvriendelijke oevers. Ook voor de weidevogels, de enige echte natuurwaarde van Midden-Delfland, zorgen de rietkragen (volgens SOVON) voor verstoring. Weidevogels vinden percelen omzoomd door sloten met dichtbegroeide rietkragen en ruigtes minder aantrekkelijk. In riet- en ruigte leven predatoren. Natuurvriendelijke oevers vormen dus een bedreiging voor de belangrijkste natuurwaarde van Midden-Delfland, de weidevogels. Ik kies voor weidevogels in plaats van voor natuurvriendelijke oevers, zouden ze bij het hoogheemraadschap ook zo wijs zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten